Sign In Forgot Password

Torah and Haftarah Trope

Haftarah trope 1

 

Haftarah trope 2

 

Torah Trope 1-4

 

Torah Trope 5-14

 

darga tevir

 

etnachtah

 

Geresh

 

kadma geresh

 

kadma mahpach

 

kadma vazlah

 

mercha tevir

 

munach mahpach

 

pazer

 

reviyah

 

Sof Pasuk/Sof Sof

Sof Pasuk
Sof Sof

 

telishah gedolah

 

telishah ketanah

 

Yetiv

 

zakef gadol

 

zarkah

 

Fri, December 8 2023 25 Kislev 5784